පාරම්පරික වෙදකම් කිරීම

May 27, 2019 Tissamaharama, Sri Lanka Ad Views:927

Contact Advertiser

0773890960 0774176129

Additional Details

  • Service TypeMedical Services

Description

S.මංජුල ගයාන් සිරිසේන 

පාරම්පරික වෙදකම් කිරීම 

  • සියලුම පිලිකා වලට 
  • අංශභාගය 
  • අර්ශස් අමාරුව 
  • සමේ රෝගවලට 
  • ආතරයිටිස් 
  • සෙම් රෝග සඳහා 

නො.16,

ධීවරගම්මානය 

පඩව්ගම 

ලුණුගම්වෙහෙර. 

1210

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know