බපල් සෙට් එකක් සහ ඇම්ප් එකක් විවිකිණීමට ඇත.

July 22, 2020 Hanwella, Sri Lanka Ad Views:594
₨. 14,000

Contact Advertiser

0779557210

Additional Details

  • ConditionUsed
  • Item TypeSpeakers / Sound System

Description

වොට් 100 LG බපල් සෙට් එක..

වොට් 100 ඇම්ප් එක..

4793

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know