ජර්සි කිරි එළදෙනුන්(Cow)

February 4, 2021 Wariyapola, Sri Lanka Ad Views:58
₨. 230,000

Contact Advertiser

0715952722 0768558583

Additional Details

  • Type of animalOther

Description

වාරියපොල බණ්ඩාරකොස්වත්ත, 

උසස් වර්ගයේ ජර්සි කිරි එළදෙනුන් දෙදෙනෙකු විකිණීමට ඇත.

දැනට මාස තුනක් ගත වූ පැටවා සමග කිරි එළදෙනක් සහ ගැබ්බර එළදෙන යන එළදෙනුන් දෙදෙනා දිනකට කිරි ලීටර් 8-9 අතර දෙවිය හැක.    

 අවුරුද්දයි, මාස තුනක්  ගත වූ වැස්සිය ද  සමග සියලුම සතුන් විකිණීමට ඇත.

6264

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know