නිල්රාවී මී දෙන

February 8, 2021 Wariyapola, Sri Lanka Ad Views:73
₨. 280,000

Contact Advertiser

0763648835 0710577268

Additional Details

  • Type of animalOther

Description

කඩවලගෙදර, තුත්තිරිපිටිගම සිටින නිල්රාවී මී දෙන සහ දින 10 ක් වයසැති පැටවා වහාම විකිණීමට.  එක් වරුවක දී කිරි ලීටර් 8 ක් ලබා ගත හැක.

6312

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know