2019 ජූනි මස 23 වන ඉරිදා රාහු කාලයන් සහ සුභ දිශාවන්

June 18, 2019 Colombo 7, Sri Lanka Ad Views:577 Ad ID: 1411
Contact advertiser
0112686670

Description

2019 ජූනි මස 23 වන ඉරිදා

ඉර උදාව - පෙරවරු 05:57 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:28 ට

රාහු කාලය

දිවා 16:54 සිට 18:27 දක්වා.

රාත්‍රී 04:30 සිට 05:57 දක්වා.

සුභ දිශාව - දකුණ

මරු සිටින දිශාව - උතුර

1411

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know