කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

August 9, 2019 Colombo 10, Sri Lanka Ad Views:1041
₨. 49,000

Contact Advertiser

77007

Description

කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

සුදුසුකම් :

- අ.පො.ස.සාමානය පෙළ සමත් වීම( 06 subjects)

- අ.පො.ස.උසස් පෙළ සමත් වීම( one subject)

වැටුප් පරිමාණය : 49,080/=

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019-අගෝස්තු - 27


වැඩි විස්තර පහත ගොනුවෙන් ලබා ගන්න

-- සියලුම රජයේ රැකියා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට (Dialog/Airtel/Hutch/Etisalat) එසැණින් ගෙන්වා

ගන්න අදම ලියාපදිංචි වීම සඳහා REG හිස්තැනක් govjob ලෙස ටයිප් කර 77007ට කෙටි පණිවිඩයක්

යවන්න. 

1906

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know