නිවස හා ඉඩම විකිණීමට - අහංගම

August 27, 2019 Ahangama, Sri Lanka Ad Views:790
₨. 5,000,000

Contact Advertiser

0703053828 0703053828

Additional Details

  • Land size30
  • Land size unitPerches
  • Addressගාල්ල අහංගම ෆොන්සේකා වත්ත
  • Beds4
  • Baths1
  • House Size(sqft)2500

Description

සින්නක්කර ඔප්පු  ප. 30 සියලුම  පහසුකම්වලින් යුක්තයි 

2085

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know