කින්නියා හරක්

October 11, 2019 Kuliyapitiya, Sri Lanka Ad Views:265 Ad ID: 2516
Contact advertiser
0763767351 0775731018

Additional Details

  • Type of animalOther

Description

වස්සන් දෙදෙනෙකු සහ පැටියෙකු ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක

2516

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know