ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට - අනුරාධපුර

October 14, 2019 Anuradhapura, Sri Lanka Ad Views:344 Ad ID: 2527
Contact advertiser
0775765201 0775765201
₨. 18,000,000

Additional Details

  • Addressරජරට බත් කඩේ පැරනි බස් නැවතුම්පොළ අනුරාධපුර
  • Size(sqft)1200
  • Property TypeShop

Description

අනුරාධපුර පැර්ණි බස් නැව්තුම් පල ඉදිරිපිට තට්ටු 2 අගනා ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා 80 X15 

 

2527

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know