ඉක්මනින් හෝටලය සහිත ඉඩම විකිණීමට - වාරියපොල

October 21, 2019 Wariyapola, Sri Lanka Ad Views:322 Ad ID: 2611
Contact advertiser
077 6758019 071 2183043
₨. 33,000,000

Additional Details

  • AddressAnuradhapura Road, Wariyapola
  • Size(sqft)2000
  • Property TypeResturant

Description

කුරුණෑගල - අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි දුරාචාර හෝ නීතිවිරෝධී කටයුතු වලින්තොරව අවුරුදු 10 ට අධික කාලයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන සියලු නාගරික පහසුකම් වලින්සපිරි දැනට ආදායම් ලබමින් පවතින නවාතැන් සහ උත්සව ශාලා පහසුකම් සපයන නොකැළැ ල්ල්හෝටලය විකිවිකිණීමට  ඇත.

ප්‍රධාන පාරටඅඩි 50 ක පමණ මුහුණතින් යුතු ඕනෑම ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් සඳහා උවද යෝග්‍ය ආකර්ෂනීයස්ථානයකි.

(පිරිසිදුසින්නක්කර ඔප්පු පර්. 33 පර්.1 ක් ලක්ෂ 10 කි.)

ස්ථානීය පරීක්ෂාවෙන් පසු සාකච්ඡා කළ හැක.

 

2611

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know