කින්නියා වස්සෙක්

October 22, 2019 Kuliyapitiya, Sri Lanka Ad Views:186 Ad ID: 2619
Contact advertiser
0775617675 .076376731

Additional Details

  • Type of animalOther

Description

කරත්තය හොදින් පුරුදු දත් දෙකේ කින්නියා වැස්ස ඉක්මනින් විකිනේ

2619

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know