දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට - පිලියන්දල

October 24, 2019 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:346 Ad ID: 2641
Contact advertiser
0765346110 0773888760
₨. 20,000,000

Additional Details

  • Addressno: 37/6B, kanattha Road Mawitthara Piliyandala.
  • Size(sqft)4900
  • Property TypeShop

Description

මාවිත්තර හන්ඩියෙ (ගල්කිස්ස - කොට්ටාව  පාර ) පෙර්චස් 18 කින් යුත් දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට.

පහල කඩ කාමර දෙක අන්ගසම්පූර්නව නිමකර ඇත.

වැඩිවිස්තර සඳහා අමතන්න

2641

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know