දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට - හෙටිටිපොල

February 6, 2020 Hettipola, Sri Lanka Ad Views:90 Ad ID: 3862
Contact advertiser
0775601497
₨. 9,000,000

Additional Details

  • Addressහල්මිල්ලවැව ,පන්සල ඉදිරිපිට
  • Size(sqft)35
  • Property TypeBuilding

Description

හල්මිල්ලවැව පන්සල ඉදිරිපිට

පාසලට මීටර් 50යි

බෝවත්ත නගරයට km 3යි

හෙට්ටිපොළ නගරයට km 5යි

කුරුණෑගල -හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගයට  මුහුණ ලා

පර්චස් 30 ක ඉඩම මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනින් දෙනු ලැබේ 

3862

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know