පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගය අසල පර්.15 විකිණීමට

March 2, 2020 Nittambuwa, Sri Lanka Ad Views:444

Contact Advertiser

0764892443

Additional Details

  • Land TypeResidential
  • Land size15
  • Land size unitPerches
  • Addressපස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගය ඇල්ලලමුල්ල

Description

පස්යාල අත්තනගල්ල මාර්ගයේ ඇල්ලලමුල්ල මංසන්ධියට ආසන්නනව ප්‍රධාන මාර්ගයට 20m දුරින් පර්.20 විකිණීමට.0764892443

4151

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know