වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

September 29, 2020 Kesbewa, Sri Lanka Ad Views:320
₨. 2,000

Contact Advertiser

0771641700

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryConsumer Goods & Durables
  • Business FunctionOthers

Description

වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

පුරුෂ පමණයි 

රැකියාව : කැස්බෑව මිහිසරී ට්‍රේඩර්ස් ආයතනයේ වෙළද සේවක තනතුරු සඳහා ඇබෑර්තු ඇත. 

වැටුප : දිනක වැටුප රු.2000.00/ කි.

ආහාර සහ නවාතැන් නොමිලේ.

වයස අවු : 25 - 30 ත් අතර විය යුතුය.

0771641700

5287

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know