මුදල් යෙදවිය හැකි ආයෝජකයෙක් අවශ්‍යව ඇත

October 7, 2020 Giriulla, Sri Lanka Ad Views:292

Contact Advertiser

0765556538

Description

පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාරයක් සදහා මුදල් යෙදවිය හැකි ආයෝජකයෙක් අවශ්‍යව ඇත. මිලියන 20-30 ක් අතර ප%මාණයකි. වර්ෂික 18% ක පොලියක් ගෙවනු ලැබේ.  විමසන්න 076-5556538

5355

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know