මිරිස්,තුනපහ,ධාන්‍ය වර්ග ඇඹරුම් යන්ත්‍ර

October 9, 2020 Gampaha, Sri Lanka Ad Views:704
₨. 200,000

Contact Advertiser

0720225243 0759037149

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

ඇඹරුම් යන්ත්‍ර 03 විකිණීමට ඇත.

වර්ගය : one Shot (වන් ෂොට් )

සිංගල් පෙස් විදුලිය 

සියලුම ධාන්‍ය වර්ග, මිරිස් , තුනපහ ඇඹරිය හැකිය.

මිල ගණන් සියල්ලම කතා කර ගත හැක.

5371

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know