මුදු මුරැක්කු මැෂිමක් විකිණීමට

November 11, 2020 Anuradhapura, Sri Lanka Ad Views:303
₨. 185,000

Contact Advertiser

0761224085 0762129740

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

මුදු මුරැක්කු පැයට 20 kg නිපදවිය හැකි සිංගල් පේස් මැෂිමක් ව්කිනීමට හා ව්‍යාපාර ‍යට අවශ්‍ය සියලුම උපකරණ විකිණීමට 

5587

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know