විජලන යන්ත්‍රය

November 13, 2020 Giriulla, Sri Lanka Ad Views:376
₨. 90,000

Contact Advertiser

0772897273

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

    ආහාර ද්‍රව්‍ය වේලීම සදහා සුදුසුයි.

    කිලෝ 10 ක් එකවර වේලාගත හැක

    දහයියා ඉන්ධන ලෙස භාවිතා කෙරේ


5598

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know