වෝටර් බේස් සහ සියලුම පොලිෂ් වැඩ

December 2, 2020 Kalutara, Sri Lanka Ad Views:344
₨. 250

Contact Advertiser

0775457250 0779755256

Additional Details

  • Service TypePainting / Plastrering

Description

  • වෝටර් බේස් සහ සියලුම පොලිෂ් වැඩ සිදුකිරීම.
  • උළුවහු
  • දොර ජනෙල්
  • ෆැන්ටි කබඩ්
  • අත්වැටවල් ඇතුළු සියලුම පොලිෂ් වැඩ අගනා නිමවාකින් යුතුව කාර්යක්ෂමව සිදු කර ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධවන්න.

ඉන්දික සුසන්ත - දෙඩංගොඩ, කළුතර

5740

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know