තණකොළ කපන නුල්

December 15, 2020 Rajagiriya, Sri Lanka Ad Views:262
₨. 320

Contact Advertiser

0718823377 0777402051

Additional Details

  • ConditionNew

Description

Grass Cutter Threads /Trimmer line/ තණකොළ  කපන නුල්

Colour - Orange / White / Green / Red                                                                                            Thickness - 2 mm / 2.5 mm / 2.8 mm / 3 mm / 3.5 mm                                                                                    Type - Square /  Round                                                                                                                         Length - 10 m / 15 m / 50 m / 1 - 2 Kg Roll

All Island Wide Delivery Available                                                                                                            Cash on Delivery 

5840

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know