පොල් කටු නිර්මාණ යන්ත්‍රයක් විකිණීම

December 17, 2020 Kurunegala, Sri Lanka Ad Views:374
₨. 410,000

Contact Advertiser

0762252661

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

පොල්කටු වලින්  නිර්මාණ කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන යත්‍ර 5 ක් විකීමට තිබේ

(හැඳි සෑදීම සඳහා විශේෂ වේ )

w.d.s.t.කුමාර

පොල්පිතිගම , රාව ඇල්ල , තලාකොළවැව.

5876

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know