6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා විද්‍යාව පන්ති

January 2, 2021 Piliyandala, Sri Lanka Ad Views:142

Contact Advertiser

0716473217 0771923667

Description

ඉන්දියාවේ Lovely Professional විශ්ව විද්‍යාලයේ B.Sc උපාධිධාරී සහ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේආදි ශිෂ්‍යයාවක්  විසින් 6, 7 සහ 8ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තනි / කණ්ඩායම් විද්‍යාවපන්ති පවත්වයි.  සිසුන් පිලිබඳ විශේෂඅවධානය ලබාදෙමි. මකුලුදුව, පිලියන්දලගුරුවරීයගේ නිවසේ පන්ති පවත්වනු ලැබේ. අමතන්න: ෂරිනි 0716473217 හෝ 0771923667.

5997

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know