ගෝමේද මැණික්

January 8, 2021 Avissawella, Sri Lanka Ad Views:318
₨. 20,000

Contact Advertiser

0764234146 0714299432

Additional Details

  • ConditionNew

Description

ගෝමේද මැණික් ගල්(අපල සඳහා පලඳින)

කපා ඔප දමන ලද

කෑලි 18යි

සියල්ලම හෝ තනි තනිව ලබා ගත හැක.. 

කැරට් 3 සිට ඉහලට

සියල්ලෙහිම මිල පහතින් යොදා ඇත

6040

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know