කුළු බඩු ව්‍යාපාරයක් විකිණීමට

February 26, 2021 Kalutara, Sri Lanka Ad Views:192
₨. 650,000

Contact Advertiser

0773648603 0778664282

Description

  • කුළු බඩු ව්‍යාපාරයක් විකිණීමට ඇත
  • මාස කිහිපයකට පෙර ආරම්භ කල තුනපහ (කුළුබඩු) ව්‍යාපාරයකි.
  • නවතම ඇඹරුම් මැෂින් තුනක්, අනෙකුත් උපකරණ සහ කුළුබඩු සමග ඉක්මනින් විකිණීමට. 

(ව්‍යාපාර හිමිකරු විදේශ ගතවන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට බලාපොරොත්තු වේ)

6448

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know