කැටයම් සහිත පැරණි අල්මාරිය

March 2, 2021 Hanwella, Sri Lanka Ad Views:183
₨. 4,000,000

Contact Advertiser

0779086876 0774886772

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

කොස් ලීයෙන් නර්මාණය කරන ලද කැටයම් සහිත පැරණි අල්මාරිය

6484

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know