සේවිකාවක් අවශ්‍යයි

April 4, 2021 Kalutara, Sri Lanka Ad Views:76
₨. 40,000

Contact Advertiser

0716943278

Additional Details

  • Job TypeFull Time

Description

  • අංශභාග රෝගියෙකුගේ වැඩ කටයුතු සඳහා වයස අවුරුදු 50 ට අඩු කාරුණික සේවිකාවක් අවශ්‍යයි.
  • නැවතී වැඩ කිරීමට හැකි අයෙකු විය යුතුයි.
  • ග්‍රාම සේවා සහිතකය හා ජාතික හැඳුනුම්පත සමග පැමිණෙන්න.
6752

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know