හදුන් කූරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍රයක්

April 20, 2021 Ahangama, Sri Lanka Ad Views:56
₨. 250,000

Contact Advertiser

0715568564 0770675906

Additional Details

  • ConditionUsed

Description

හදුන් කූරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්‍රයක් විකිණීමට ඇත.

වර්ගය - dollar

මිල - රු. 250000/=

ස්ථානය - අහංගම

විනාඩියට කූරු 50 ක් නිපදවිය හැක.

6836

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know