වෙළෙඳ සේවක - කැස්බෑව

April 28, 2021 Kesbewa, Sri Lanka Ad Views:42
₨. 2,000

Contact Advertiser

0768961249 0771641700

Additional Details

  • Job TypeFull Time
  • IndustryConsumer Goods & Durables
  • Business FunctionOthers

Description

පිරිමි පමණයි 

රැකියාව : කැස්බෑව මිහිසරී ට්‍රේඩර්ස් ආයතනයේ වෙළද සහයක තනතුරු සඳහා ඇබෑර්තු ඇත. 

වැටුප : දිනක වැටුප රු.2000.00 කි.

ආහාර නවාතැන් නොමිලේ.

වයස අවු : 20 - 25 ත් අතර විය යුතුය.

6881

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know