ගම්කුකුළන්

April 29, 2021 Ahangama, Sri Lanka Ad Views:43
₨. 800

Contact Advertiser

0705381444

Additional Details

  • Type of animalPoultry

Description

නිවසේ ඇති කරන ගම්කුකුළන් හා කිකිළියන් විකිණීමට ඇත.

මුදල් හදිස්සියක්  හේතුවෙන් විකිණේ.

ලොකු කිකිළියන් 22

ලොකු කුකුළන් 7

මාස 04 කුකුළන් 5

මාස 04 කිකිළියන් 15

6891

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know