දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Mura Buffalo(මී හරක්)

Mura Buffalo(මී හරක්)

 • Bulathsinhala
Rs 350,000
Turkey Chicks(කලුකොන් පැටවු)

Turkey Chicks(කලුකොන් පැටවු)

 • Minuwangoda
Rs 1,000
කිරි එළදෙන හා වැස්සි පැටවා - (Cow)

කිරි එළදෙන හා වැස්සි පැටවා - (Cow)

 • Eppawala
Rs 250,000
ඌරන් විකිණීමට(Pigs)

ඌරන් විකිණීමට(Pigs)

 • Nittambuwa
Rs 1,200,000
කිකිලියන්

කිකිලියන්

 • Ratnapura
Rs 1,250
Goats (එලුවන් )

Goats (එලුවන් )

 • Ambalangoda
Rs 110,000
Saanen Goat

Saanen Goat

 • Kaduwela
Rs 145,000
Milk Cows( කිරි ගවයන්)

Milk Cows( කිරි ගවයන්)

 • Ibbagamuwa
Rs 395,000
Cows(නිල්රාවී මී හරකුන්)

Cows(නිල්රාවී මී හරකුන්)

 • Kesbewa
Rs 175,000
Milk Cows

Milk Cows

 • Kottawa
Rs 300,000
කිරි ගවයා

කිරි ගවයා

 • Ibbagamuwa
Rs 175,000
Pora Kukullu

Pora Kukullu

 • Nugegoda
Rs 4,000
OEG Bentam

OEG Bentam

 • Baddegama
Rs 3,000
ගම්කුකුළන්

ගම්කුකුළන්

 • Ahangama
Rs 800
OEG Bentam

OEG Bentam

 • Baddegama
Rs 800
OEG Bentam

OEG Bentam

 • Karapitiya
Rs 1,000
OEG Bentam(ගම් කුකුළන්)

OEG Bentam(ගම් කුකුළන්)

 • Ahangama
Rs 1,200
OEG Bentam

OEG Bentam

 • Baddegama
Rs 1,000
OEG Bentam

OEG Bentam

 • Baddegama
Rs 1,000
පර්සියන් එළදෙන

පර්සියන් එළදෙන

 • Giriulla
Rs 115,000