දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
3 Kw Generator

3 Kw Generator

 • Hambantota
Rs 155,000
Aluminium Bar Cuter(Makute)

Aluminium Bar Cuter(Makute)

 • Galle
Rs 35,000
Construction Equipment Rent - Kelaniya Wattala

Construction Equipment Rent - Kelaniya Wattala

 • Kelaniya
Power Tool Rent - Kelaniya(Wattala)

Power Tool Rent - Kelaniya(Wattala)

 • Kelaniya
ලී මෝලක සියලු උපකරණ විකිණීමට

ලී මෝලක සියලු උපකරණ විකිණීමට

 • Nittambuwa
Rs 800,000
Cement Block Gal Making Machine

Cement Block Gal Making Machine

 • Kottawa
Rs 65,000
Heidelberg GTO 46 Offset Printing Machine

Heidelberg GTO 46 Offset Printing Machine

 • Kandy
Rs 1,150,000
Power Press (12 Ton)

Power Press (12 Ton)

 • Homagama
Rs 490,000
Stone Mill Machine(ගල් මෝලක මැෂින්)

Stone Mill Machine(ගල් මෝලක මැෂින්)

 • Galle
Rs 3,450,000
Electric Motors

Electric Motors

 • Kalutara
Rs 55,000
Equipments Set

Equipments Set

 • Galle
Rs 67,000
Wood Machine( ලී ඉරන මැෂින්)

Wood Machine( ලී ඉරන මැෂින්)

 • Batapola
Rs 3,500,000
Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

Bakery Equipment Set(බේකරි උපකරණ කට්ටලයත් විකිණීමට)

 • Hambantota
Rs 1,200,000
Steel Bender( කම්බි නමන බෙන්ඩර් මැෂිමක්)

Steel Bender( කම්බි නමන බෙන්ඩර් මැෂිමක්)

 • Polgahawela
Rs 675,000
Generators Rent - Colombo

Generators Rent - Colombo

 • Talawatugoda
Wood Cutter Machine

Wood Cutter Machine

 • Kurunegala
Wood Lathe Machine

Wood Lathe Machine

 • Bulathsinhala
Rs 280,000
Clothimg Steel Racks

Clothimg Steel Racks

 • Kottawa
Rs 150,000
COMPRESSION

COMPRESSION

 • Hambantota
Rs 100,000
MILLING MACHINE

MILLING MACHINE

 • Hambantota
Rs 100,000