මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - 30/03/2021

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
CCTV Camera Course in Sri Lanka

CCTV Camera Course in Sri Lanka

 • Nugegoda
₨. 7,500
Phone Repairing Course Sri Lanka

Phone Repairing Course Sri Lanka

 • Nugegoda
₨. 12,500
English Online Classes

English Online Classes

 • Panadura
₨. 700
6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා විද්‍යාව පන්ති

6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා විද්‍යාව පන්ති

 • Piliyandala
English for Adults & Children- Negombo

English for Adults & Children- Negombo

 • Negombo
₨. 500
Law College Attorney-at-Law Exams (English Medium) Classes

Law College Attorney-at-Law Exams (English Medium) Classes

 • Negombo
₨. 1,000
Sinhala Class( Privet Tuition)

Sinhala Class( Privet Tuition)

 • Wariyapola
₨. 7,000
A/L ICT

A/L ICT

 • Matugama
₨. 2,500
Communication and Media Studies Tuition

Communication and Media Studies Tuition

 • Kottawa
₨. 2,500
Econ Special Class

Econ Special Class

 • Piliyandala
₨. 1,000
Karate Classes (Shotokan)

Karate Classes (Shotokan)

 • Matara
₨. 1,000
Book Sale 20%

Book Sale 20%

 • Colombo 15
₨. 20
Science Tuition Class

Science Tuition Class

 • Nugegoda
₨. 1,000
Tuition Class

Tuition Class

 • Nugegoda
₨. 1,000
Individual Science Class

Individual Science Class

 • Piliyandala
A /L Combined Mathematics

A /L Combined Mathematics

 • Angoda
₨. 3,000
ENGLISH CLASSES FOR GRADE 06 TO O/LEVELS

ENGLISH CLASSES FOR GRADE 06 TO O/LEVELS

 • Nugegoda
₨. 3,000
Driving School

Driving School

 • Kolonnawa
GENERAL ENGLISH

GENERAL ENGLISH

 • Nugegoda
₨. 1,500
SPOKEN ENGLISH

SPOKEN ENGLISH

 • Nugegoda
₨. 1,500
Sortby