දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Mitsubishi Rosa Bus 2015

Mitsubishi Rosa Bus 2015

 • Ingiriya
Rs 8,850,000
Ashok Leyland Bus 2002

Ashok Leyland Bus 2002

 • Anuradhapura
Rs 1,950,000
Ashok Leyland Bus 1993

Ashok Leyland Bus 1993

 • Anuradhapura
Rs 1,850,000
Ashok Leyland Viking Bus 2011

Ashok Leyland Viking Bus 2011

 • Ambalangoda
Rs 5,200,000
Tata 1515TC Bus 2017

Tata 1515TC Bus 2017

 • Kottawa
Rs 7,500,000
Tata Marcopolo Altra Bus 2015

Tata Marcopolo Altra Bus 2015

 • Moratuwa
Rs 5,500,000
Ashok Leyland Viking Bus 2010

Ashok Leyland Viking Bus 2010

 • Matugama
Rs 4,200,000
Eicher Starline Bus 2017

Eicher Starline Bus 2017

 • Galle
Rs 5,700,000
Tata 909 Bus 1991

Tata 909 Bus 1991

 • Hettipola
Rs 950,000
Ashok Leyland Viking 2011

Ashok Leyland Viking 2011

 • Ibbagamuwa
Rs 3,075,000
Ashok Leyland Viking Bus

Ashok Leyland Viking Bus

 • Baddegama
Rs 1,550,000
Mitsubishi Rosa Bus

Mitsubishi Rosa Bus

 • Kaduwela
Rs 1,750,000
Toyota Coaster Bus 2015

Toyota Coaster Bus 2015

 • Anuradhapura
Rs 11,000,000
Isuzu Journey L Bus 1989

Isuzu Journey L Bus 1989

 • Warakapola
Rs 2,475,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
Rs 4,400,000
Ashok Leyland Viking Ruby 2006

Ashok Leyland Viking Ruby 2006

 • Galle
Rs 1,950,000
Ashok Leyland Viking Bus 2011

Ashok Leyland Viking Bus 2011

 • Gampaha
Rs 600,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
Rs 4,500,000
Tata Marcopolo Bus 2017

Tata Marcopolo Bus 2017

 • Horana
Rs 3,100,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
Rs 4,400,000