දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Isuzu Elf NKR66E Lorry 1992

Isuzu Elf NKR66E Lorry 1992

 • Balangoda
Rs 1,850,000
Mahindra Maxi Truck 2007

Mahindra Maxi Truck 2007

 • Galle
Rs 1,275,000
Nissan Vanette Lorry Body

Nissan Vanette Lorry Body

 • Minuwangoda
Rs 95,000
Isuzu Elf Lorry 2001

Isuzu Elf Lorry 2001

 • Delgoda
Rs 5,100,000
Tata Dimo Batta

Tata Dimo Batta

 • Hingurakgoda
Rs 875,000
Isuzu Freezer Truck 2008

Isuzu Freezer Truck 2008

 • Hambantota
Rs 5,500,000
Mazda Titan Freezer Truck 2001

Mazda Titan Freezer Truck 2001

 • Hambantota
Rs 4,200,000
Isuzu Elf Dump Truck 1992

Isuzu Elf Dump Truck 1992

 • Ibbagamuwa
Rs 3,800,000
Tata Xenon Double Cab 2011

Tata Xenon Double Cab 2011

 • Kottawa
Rs 3,700,000
Tata 407 Two Cube Tipper 2007

Tata 407 Two Cube Tipper 2007

 • Chilaw
Rs 1,300,000
Isuzu TLD 24 1979

Isuzu TLD 24 1979

 • Tissamaharama
Rs 850,000
Mahindra Maxximo Plus VX Lorry 2015

Mahindra Maxximo Plus VX Lorry 2015

 • Elpitiya
Rs 1,475,000
Isuzu TLD54 1978

Isuzu TLD54 1978

 • Hakmana
Rs 1,350,000
Tata Dimo Batta ACE HT2 2022

Tata Dimo Batta ACE HT2 2022

 • Galle
Rs 2,975,000
Mahindra Maxi Bolero Truck 2008

Mahindra Maxi Bolero Truck 2008

 • Galle
Rs 12,750,000
Isuzu Elf Lorry 1987

Isuzu Elf Lorry 1987

 • Batapola
Rs 1,750,000
Isuzu Elf Lorry 1993

Isuzu Elf Lorry 1993

 • Tissamaharama
Rs 35,000,000
Tata Dimo Batta Lorry 2016

Tata Dimo Batta Lorry 2016

 • Galle
Rs 1,650,000
Tata Dimo Batta Lorry 2015

Tata Dimo Batta Lorry 2015

 • Kottawa
Rs 1,700,000
Mahindra Bolero Maxitruck 2014

Mahindra Bolero Maxitruck 2014

 • Wennappuwa
Rs 2,500,000