දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Shop for Sale in Hingurakgoda Town

Shop for Sale in Hingurakgoda Town

 • Hingurakgoda
Rs 1,600,000
Commercial Building with Land for Sale in Homagama

Commercial Building with Land for Sale in Homagama

 • Homagama
Rs 7,900,000
Tea Factory for Sale in Balangoda

Tea Factory for Sale in Balangoda

 • Balangoda
Rs 50,000,000
Shop for Sale in Kuliyapitiya

Shop for Sale in Kuliyapitiya

 • Kuliyapitiya
Rs 8,900,000
Commercial Building with Land for Sale in Kuliyapitiya

Commercial Building with Land for Sale in Kuliyapitiya

 • Kuliyapitiya
Rs 200
Commercial Property with Residential Place for Sale in Kelaniya

Commercial Property with Residential Place for Sale in Kelaniya

 • Kelaniya
Rs 28,000,000
Commercial Building with Land for Sale in Mulleriyawa

Commercial Building with Land for Sale in Mulleriyawa

 • Angoda
Rs 16,000,000
Commercial Property for Sale in Kalutara

Commercial Property for Sale in Kalutara

 • Kalutara
Rs 60,800,000
Tourist Hotel for Sale in Kalutara

Tourist Hotel for Sale in Kalutara

 • Kalutara
Rs 100,000,000
Commercial Building for Sale in Anuradhapura

Commercial Building for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
Rs 7,999,900
Commercial Property for Sale in Tambuttegama

Commercial Property for Sale in Tambuttegama

 • Tambuttegama
Rs 120,000,000
Building with Land for Sale in Rattota

Building with Land for Sale in Rattota

 • Rattota
Rs 7,500,000
Building With Shop for Sale in Horana

Building With Shop for Sale in Horana

 • Horana
Rs 7,000,000
Commercial Building for Rent in Hikkaduwa

Commercial Building for Rent in Hikkaduwa

 • Hikkaduwa
Rs 150,000
Building With Shops for Sale in Horana

Building With Shops for Sale in Horana

 • Horana
Rs 8,500,000
Holiday Resort Sale in Kataragama

Holiday Resort Sale in Kataragama

 • Kataragama
Rs 17,000,000
Building with Land for Sale in Wanduramba

Building with Land for Sale in Wanduramba

 • Baddegama
Rs 12,500,000
ලිී මෝල සමග ඉඩම විකිනිමට - රාඡාංගනය

ලිී මෝල සමග ඉඩම විකිනිමට - රාඡාංගනය

 • Tambuttegama
Rs 3,000,000
Shop with Land for Sale in Pothuhera

Shop with Land for Sale in Pothuhera

 • Kurunegala
Rs 4,850,000
ලී මෝලක් සමග ඉඩමක් විකිණිමට - හොරණ

ලී මෝලක් සමග ඉඩමක් විකිණිමට - හොරණ

 • Horana
Rs 27,500,000