දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Wanted Teacher for Otisam Child

Wanted Teacher for Otisam Child

 • Athurugiriya
₨. 1,000
Jayamina Japanese Language Institute Gampaha

Jayamina Japanese Language Institute Gampaha

 • Gampaha
Korean Classes Gampaha

Korean Classes Gampaha

 • Gampaha
Home Visit English Classes Gampaha

Home Visit English Classes Gampaha

 • Gampaha
Second Language Tamil

Second Language Tamil

 • Nugegoda
₨. 1,000
Maths Classes Galle by Chintha Hettiarachchi

Maths Classes Galle by Chintha Hettiarachchi

 • Galle
Tamil Language Classes Colombo by Indika Fernando

Tamil Language Classes Colombo by Indika Fernando

 • Colombo 5
English Classes

English Classes

 • Nugegoda
₨. 4,000
CCTV Camera Course in Sri Lanka

CCTV Camera Course in Sri Lanka

 • Nugegoda
₨. 7,500
Phone Repairing Course Sri Lanka

Phone Repairing Course Sri Lanka

 • Nugegoda
₨. 12,500
English Online Classes

English Online Classes

 • Panadura
₨. 700
6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා විද්‍යාව පන්ති

6, 7 සහ 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා විද්‍යාව පන්ති

 • Piliyandala
English for Adults & Children- Negombo

English for Adults & Children- Negombo

 • Negombo
₨. 500
Law College Attorney-at-Law Exams (English Medium) Classes

Law College Attorney-at-Law Exams (English Medium) Classes

 • Negombo
₨. 1,000
Sinhala Class( Privet Tuition)

Sinhala Class( Privet Tuition)

 • Wariyapola
₨. 7,000
A/L ICT

A/L ICT

 • Matugama
₨. 2,500
Communication and Media Studies Tuition

Communication and Media Studies Tuition

 • Kottawa
₨. 2,500
Econ Special Class

Econ Special Class

 • Piliyandala
₨. 1,000
Science Tuition Class

Science Tuition Class

 • Nugegoda
₨. 1,000
Tuition Class

Tuition Class

 • Nugegoda
₨. 1,000