දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

හොදම තත්වයෙන් යුතු කෘෂි උපකරණ

 • Hambantota
₨. 60,000
Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

Agriculture Equipments( කෘෂි උපකරණ හොදම තත්වයේ)

 • Hambantota
₨. 60,000
Matador Harvester

Matador Harvester

 • Hettipola
₨. 3,500,000
Kubota AC 70 Harvester

Kubota AC 70 Harvester

 • Hingurakgoda
₨. 2,000,000
SUMO Harvester Machine

SUMO Harvester Machine

 • Bulathsinhala
₨. 33,550,000
Kubota DC-68G Harvester

Kubota DC-68G Harvester

 • Puttalam
₨. 1,500,000
Kubota Harvester

Kubota Harvester

 • Homagama
₨. 750,000
Massey Ferguson IMT Tractor 1983

Massey Ferguson IMT Tractor 1983

 • Bulathsinhala
₨. 375,000
Mubota 220 Harvester

Mubota 220 Harvester

 • Anuradhapura
₨. 950,000
Mubota Harvester

Mubota Harvester

 • Medawachchiya
₨. 1,125,000
Browns World Combine Harvester with Tractor

Browns World Combine Harvester with Tractor

 • Bulathsinhala
₨. 6,000,000
Mubota Super70 Harvester

Mubota Super70 Harvester

 • Hettipola
₨. 1,300,000
Yanmar Combine Harvester

Yanmar Combine Harvester

 • Eppawala
₨. 3,500,000
Browns World Combine Harvester

Browns World Combine Harvester

 • Bulathsinhala
₨. 3,700,000
KUBOTA DC 70 - G Harvester

KUBOTA DC 70 - G Harvester

 • Galle
₨. 4,500,000
Kubota DC 68 Harvestar

Kubota DC 68 Harvestar

 • Galgamuwa
₨. 3,500,000
Mubota 220 Harvester

Mubota 220 Harvester

 • Hettipola
₨. 850,000
DN-XIA Grand V Harvester

DN-XIA Grand V Harvester

 • Galle
₨. 1,000,000
Browns World Combine Harvester

Browns World Combine Harvester

 • Bulathsinhala
₨. 3,500,000
Kubota Harvester

Kubota Harvester

 • Anuradhapura
₨. 3,600,000