දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Maintenance Technician at University of Vocational Technology Goverment Jobs

Maintenance Technician at University of Vocational Technology Goverment Jobs

 • Anuradhapura
Registrar of Births & Deaths (Tamil) at Registrar General's Department Goverment Jobs

Registrar of Births & Deaths (Tamil) at Registrar General's Department Goverment Jobs

 • Battaramulla
Promotion of the Officers in Grade 1 of Sri Lanka Architects' Service to the Special Grade on Seniority & Merit Goverment Jobs

Promotion of the Officers in Grade 1 of Sri Lanka Architects' Service to the Special Grade on Seniority & Merit Goverment Jobs

 • Colombo 7
Provincial Director at National Police Commission Goverment Jobs

Provincial Director at National Police Commission Goverment Jobs

 • Colombo 7
Civil Engineers at Sri Lanka Nevi Goverment Jobs

Civil Engineers at Sri Lanka Nevi Goverment Jobs

 • Colombo 1
කාර්යාල සේවක සේවය - වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමï¿

කාර්යාල සේවක සේවය - වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමï¿

 • Colombo 8
Rs 32,780
පුහුණු සම්බන්ධීකාරක -මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංà·

පුහුණු සම්බන්ධීකාරක -මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංà·

 • Colombo 12
Rs 92,960
Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd - Management Assistant (කලමනාකරණ සහකාර)

Ceylon Petroleum Storage Terminals Ltd - Management Assistant (කලමනාකරණ සහකාර)

 • Colombo 7
Rs 79,000
සුරාබදු පරීක්ෂක - ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

සුරාබදු පරීක්ෂක - ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

 • Colombo 7
Rs 52,870
කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

 • Colombo 10
Rs 49,000
කලමනාකරණ සහකාර - පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

කලමනාකරණ සහකාර - පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

 • Colombo 5
Rs 30,000
කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය

කලමනාකරණ සහකාර - ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය

 • Colombo 2
Rs 82,000
කලමනාකරණ සහකාර - සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව

කලමනාකරණ සහකාර - සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව

 • Colombo 9
Rs 49,000
Deputy General Manager (Marketing/Finance) - Lanka Sathosa Ltd Government Jobs

Deputy General Manager (Marketing/Finance) - Lanka Sathosa Ltd Government Jobs

 • Colombo 2
Manager (Human Resources & Administration) - SriLankan Catering Limited Government Jobs

Manager (Human Resources & Administration) - SriLankan Catering Limited Government Jobs

 • Katunayake
Medical Officer - University of Moratuwa Government Jobs

Medical Officer - University of Moratuwa Government Jobs

 • Moratuwa
Project Manager - Rajarata University of Sri Lanka Government Jobs

Project Manager - Rajarata University of Sri Lanka Government Jobs

 • Anuradhapura
Legal Officer - Public Service Commission Government Jobs

Legal Officer - Public Service Commission Government Jobs

 • Battaramulla
Senior Procurement Officer - Ministry of City Planning, Water Supply & Higher Education Government Jobs

Senior Procurement Officer - Ministry of City Planning, Water Supply & Higher Education Government Jobs

 • Battaramulla
Project Assistant (On Contract) - The Open University of Sri Lanka Government Jobs

Project Assistant (On Contract) - The Open University of Sri Lanka Government Jobs

 • Ambalantota