දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Ashok Leyland Bus 1993

Ashok Leyland Bus 1993

 • Anuradhapura
₨. 1,850,000
Ashok Leyland Viking Bus 2011

Ashok Leyland Viking Bus 2011

 • Ambalangoda
₨. 5,200,000
Tata 1515TC Bus 2017

Tata 1515TC Bus 2017

 • Kottawa
₨. 7,500,000
Tata Marcopolo Altra Bus 2015

Tata Marcopolo Altra Bus 2015

 • Moratuwa
₨. 5,500,000
Ashok Leyland Viking Bus 2010

Ashok Leyland Viking Bus 2010

 • Matugama
₨. 4,200,000
Eicher Starline Bus 2017

Eicher Starline Bus 2017

 • Galle
₨. 5,700,000
Tata 909 Bus 1991

Tata 909 Bus 1991

 • Hettipola
₨. 950,000
Ashok Leyland Viking 2011

Ashok Leyland Viking 2011

 • Ibbagamuwa
₨. 3,075,000
Ashok Leyland Viking Bus

Ashok Leyland Viking Bus

 • Baddegama
₨. 1,550,000
Mitsubishi Rosa Bus

Mitsubishi Rosa Bus

 • Kaduwela
₨. 1,750,000
Toyota Coaster Bus 2015

Toyota Coaster Bus 2015

 • Anuradhapura
₨. 11,000,000
Isuzu Journey L Bus 1989

Isuzu Journey L Bus 1989

 • Warakapola
₨. 2,475,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
₨. 4,400,000
Ashok Leyland Viking Ruby 2006

Ashok Leyland Viking Ruby 2006

 • Galle
₨. 1,950,000
Ashok Leyland Viking Bus 2011

Ashok Leyland Viking Bus 2011

 • Gampaha
₨. 600,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
₨. 4,500,000
Tata Marcopolo Bus 2017

Tata Marcopolo Bus 2017

 • Horana
₨. 3,100,000
Eicher Starline 2020

Eicher Starline 2020

 • Galle
₨. 4,400,000
Ashok-Leyland Lenex 2017 Bus

Ashok-Leyland Lenex 2017 Bus

 • Galle
₨. 3,750,000
Ashok Leyland Viking Hino Power 2013

Ashok Leyland Viking Hino Power 2013

 • Hanwella
₨. 5,000,000