දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Isuzu Juston Forward ADI 14.5 1995

Isuzu Juston Forward ADI 14.5 1995

 • Moneragala
₨. 6,500,000
Mahindra Maxximo Lorry 2011

Mahindra Maxximo Lorry 2011

 • Kegalle
₨. 1,200,000
Mitsubishi Canter 1999

Mitsubishi Canter 1999

 • Balangoda
₨. 2,850,000
Daihatsu Hijet 1994

Daihatsu Hijet 1994

 • Galgamuwa
₨. 1,175,000
Isuzu Elf Lorry 2003

Isuzu Elf Lorry 2003

 • Ruwanwella
₨. 4,000,000
Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

 • Kekirawa
₨. 2,630,000
Mitsubishi Fuso Freezer Lorry 2014

Mitsubishi Fuso Freezer Lorry 2014

 • Kalutara
₨. 2,250,000
Isuzu 350 Lorry 1999

Isuzu 350 Lorry 1999

 • Tissamaharama
₨. 4,600,000
Tata Dimo Batta

Tata Dimo Batta

 • Hingurakgoda
₨. 935,000
Ashok Leyland Comet 1614 2000

Ashok Leyland Comet 1614 2000

 • Piliyandala
₨. 1,975,000
Mahindra Bolero Lorry 2016

Mahindra Bolero Lorry 2016

 • Medirigiriya
₨. 3,500,000
Isuzu Elf Tipper 1992

Isuzu Elf Tipper 1992

 • Kottawa
₨. 2,850,000
Isuzu Elf Lorry 1994

Isuzu Elf Lorry 1994

 • Polonnaruwa
₨. 3,425,000
Tata Dimo Batta Lorry 2019

Tata Dimo Batta Lorry 2019

 • Kekirawa
₨. 1,950,000
Tata Xenon Light Truck 2016

Tata Xenon Light Truck 2016

 • Bandaragama
₨. 2,850,000
TATA Dimo Batta 2019

TATA Dimo Batta 2019

 • Kekirawa
₨. 1,900,000
Tata Dimo Batti 2014

Tata Dimo Batti 2014

 • Kurunegala
₨. 2,200,000
Mahindra Maxximo Plus 2015

Mahindra Maxximo Plus 2015

 • Hettipola
₨. 1,400,000
Isuzu ELF NKR 1990 Lorry

Isuzu ELF NKR 1990 Lorry

 • Welimada
₨. 2,200,000
Tata Dimo Batta Ace EX2 Lorry 2013

Tata Dimo Batta Ace EX2 Lorry 2013

 • Horana
₨. 135,000