දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Tata Dimo Batta Lorry 2016

Tata Dimo Batta Lorry 2016

 • Galle
Rs 1,650,000
Tata Dimo Batta Lorry 2015

Tata Dimo Batta Lorry 2015

 • Kottawa
Rs 1,700,000
Mahindra Bolero Maxitruck 2014

Mahindra Bolero Maxitruck 2014

 • Wennappuwa
Rs 2,500,000
Isuzu Elf Crew Cab 1997

Isuzu Elf Crew Cab 1997

 • Ibbagamuwa
Rs 5,000,000
Tata 207 2005

Tata 207 2005

 • Moneragala
Rs 1,250,000
Toyota Liteace Lorry 2003

Toyota Liteace Lorry 2003

 • Elpitiya
Rs 2,500,000
Suzuki Shakthi Buddy Lorry 2018

Suzuki Shakthi Buddy Lorry 2018

 • Kamburupitiya
Rs 1,375,000
Tata Dimo Batta Ace Full Body 2016

Tata Dimo Batta Ace Full Body 2016

 • Anuradhapura
Rs 1,660,000
Tata 1615 Tipper 2010

Tata 1615 Tipper 2010

 • Bulathsinhala
Rs 1,650,000
Tata 1210 Lorry 1998

Tata 1210 Lorry 1998

 • Puttalam
Rs 575,000
Nissan Lorry 1996

Nissan Lorry 1996

 • Puttalam
Rs 3,400,000
Tata Dimo Batta Ace 2012 in Deniyaya

Tata Dimo Batta Ace 2012 in Deniyaya

 • Deniyaya
Rs 1,130,000
Kia Frontier Lorry 2001

Kia Frontier Lorry 2001

 • Hingurakgoda
Rs 1,250,000
Toyota Toyoace Lorry 1997

Toyota Toyoace Lorry 1997

 • Balangoda
Rs 2,000,000
Isuzu Juston Forward ADI 14.5 1995

Isuzu Juston Forward ADI 14.5 1995

 • Moneragala
Rs 6,200,000
Kia K2700 Lorry 2002

Kia K2700 Lorry 2002

 • Anuradhapura
Rs 1,700,000
Mahindra Maxximo Lorry 2011

Mahindra Maxximo Lorry 2011

 • Polgahawela
Rs 1,100,000
Mitsubishi Canter 1999

Mitsubishi Canter 1999

 • Balangoda
Rs 2,850,000
Daihatsu Hijet 1994

Daihatsu Hijet 1994

 • Galgamuwa
Rs 1,175,000
Isuzu Elf Lorry 2003

Isuzu Elf Lorry 2003

 • Ruwanwella
Rs 4,000,000