දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

Tata Dimo Lokka Super Ace Lorry 2018

 • Kekirawa
Rs 2,570,000
Mitsubishi Fuso Freezer Lorry 2014

Mitsubishi Fuso Freezer Lorry 2014

 • Kalutara
Rs 2,250,000
Isuzu 350 Lorry 1999

Isuzu 350 Lorry 1999

 • Tissamaharama
Rs 4,600,000
Tata Dimo Batta

Tata Dimo Batta

 • Hingurakgoda
Rs 935,000
Ashok Leyland Comet 1614 2000

Ashok Leyland Comet 1614 2000

 • Piliyandala
Rs 1,975,000
Mahindra Bolero Lorry 2016

Mahindra Bolero Lorry 2016

 • Medirigiriya
Rs 3,500,000
Isuzu Elf Tipper 1992

Isuzu Elf Tipper 1992

 • Kottawa
Rs 2,850,000
Isuzu Elf Lorry 1994

Isuzu Elf Lorry 1994

 • Polonnaruwa
Rs 3,425,000
Tata Dimo Batta Lorry 2019

Tata Dimo Batta Lorry 2019

 • Kekirawa
Rs 1,950,000
TATA Dimo Batta 2019

TATA Dimo Batta 2019

 • Kekirawa
Rs 1,900,000
Tata Dimo Batti 2014

Tata Dimo Batti 2014

 • Kurunegala
Rs 2,200,000
Mahindra Maxximo Plus 2015

Mahindra Maxximo Plus 2015

 • Hettipola
Rs 1,400,000
Isuzu ELF NKR 1990 Lorry

Isuzu ELF NKR 1990 Lorry

 • Welimada
Rs 2,200,000
Tata Dimo Batta Ace EX2 Lorry 2013

Tata Dimo Batta Ace EX2 Lorry 2013

 • Horana
Rs 135,000
Tata Dimo Batta 2016

Tata Dimo Batta 2016

 • Divulapitiya
Rs 1,590,000
Mitsubishi Canter 1997

Mitsubishi Canter 1997

 • Hettipola
Rs 4,500,000
Mitsubishi Canter 1995

Mitsubishi Canter 1995

 • Batapola
Rs 450,000
Tata Dimo Batta EX2 Lorry 2015

Tata Dimo Batta EX2 Lorry 2015

 • Bingiriya
Rs 1,815,000
Ashok Leyland Comet Gold Lorry 2011

Ashok Leyland Comet Gold Lorry 2011

 • Hingurakgoda
Rs 5,500,000
Isuzu Elf Lorry 1996

Isuzu Elf Lorry 1996

 • Hingurakgoda
Rs 3,600,000