දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Toyota Lorry 1995

Toyota Lorry 1995

 • Kaduwela
Rs 2,400,000
Toyota Dyna Lorry 1992

Toyota Dyna Lorry 1992

 • Giriulla
Rs 2,750,000
JMC Lorry 2012

JMC Lorry 2012

 • Kalutara
Rs 2,000,000
Tata Dimo Batta Ace Express 2016

Tata Dimo Batta Ace Express 2016

 • Tissamaharama
Rs 1,800,000
Isuzu Crew Cab 1981

Isuzu Crew Cab 1981

 • Hettipola
Rs 3,500,000
Isuzu 250 Tipper 1992

Isuzu 250 Tipper 1992

 • Kottawa
Rs 3,475,000
Tata Dimo Batta Lorry 2006

Tata Dimo Batta Lorry 2006

 • Galle
Rs 830,000
Tata Xenon Light Cab 2015

Tata Xenon Light Cab 2015

 • Hingurakgoda
Rs 2,800,000
Mitsubishi Canter 2000

Mitsubishi Canter 2000

 • Kaduwela
Rs 330,000
Isuzu Juston Forward Mixxer 1998

Isuzu Juston Forward Mixxer 1998

 • Deraniyagala
Rs 5,000,000
Toyota Dyna Lorry 1994

Toyota Dyna Lorry 1994

 • Kuliyapitiya
Rs 1,550,000
Tata 207DI Lorry 2006

Tata 207DI Lorry 2006

 • Pannipitiya
Rs 1,350,000
Mitsubishi Freezer Truck 2002

Mitsubishi Freezer Truck 2002

 • Matale
Rs 2,250,000
Foton Aumark Lorry 2010

Foton Aumark Lorry 2010

 • Kalutara
Rs 1,350,000
Tata Dimo Batta Lorry 2019

Tata Dimo Batta Lorry 2019

 • Polonnaruwa
Rs 2,050,000
Mitsubishi Canter 1993

Mitsubishi Canter 1993

 • Hettipola
Rs 3,800,000
Isuzu Elf 150 2002

Isuzu Elf 150 2002

 • Moratuwa
Rs 3,800,000
Tata Dimo Batta 2011

Tata Dimo Batta 2011

 • Anuradhapura
Rs 1,270,000
Daihatsu Hijet 2007

Daihatsu Hijet 2007

 • Pannipitiya
Rs 2,650,000
JAC HFC1098 Lorry 2015

JAC HFC1098 Lorry 2015

 • Hambantota
Rs 2,400,000