දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Tata Dimo Batta 2011

Tata Dimo Batta 2011

 • Anuradhapura
Rs 1,325,000
Isuzu 250 Tipper 1980

Isuzu 250 Tipper 1980

 • Kottawa
Rs 2,200,000
Mahindra Maxximo Plus VX 2015

Mahindra Maxximo Plus VX 2015

 • Hettipola
Rs 1,550,000
Nissan Vanette Lorry 1996

Nissan Vanette Lorry 1996

 • Hettipola
Rs 1,650,000
Subaru Motor Lorry 1999

Subaru Motor Lorry 1999

 • Medirigiriya
Rs 1,175,000
Ashok Leyland Tipper 2017

Ashok Leyland Tipper 2017

 • Kurunegala
Rs 6,500,000
Toyota Dyna Full Body Lorry 2006

Toyota Dyna Full Body Lorry 2006

 • Elpitiya
Rs 1,750,000
Tata Dimo Lokka ACE 2016

Tata Dimo Lokka ACE 2016

 • Ragama
Rs 2,600,000
Mahindra Maxximo Plus 2016

Mahindra Maxximo Plus 2016

 • Pannipitiya
Rs 1,800,000
Tata LPT 1615 Lorry

Tata LPT 1615 Lorry

 • Kurunegala
Rs 6,950,000
Ashok Leyland Comet Super Lorry 2004

Ashok Leyland Comet Super Lorry 2004

 • Narammala
Rs 3,250,000
Suzuki Every Truck 2001

Suzuki Every Truck 2001

 • Kamburupitiya
Rs 1,475,000
Mahindra Bolero 2016

Mahindra Bolero 2016

 • Ragama
Rs 4,800,000
Nissan Atlas Lorry 1999

Nissan Atlas Lorry 1999

 • Hettipola
Rs 2,980,000
Mitsubishi Canter 14/5 1993

Mitsubishi Canter 14/5 1993

 • Nikaweratiya
Rs 3,950,000
Isuzu Elf Full Body 2011

Isuzu Elf Full Body 2011

 • Hingurakgoda
Rs 4,500,000
Isuzu Tipper Dump Truck 2001

Isuzu Tipper Dump Truck 2001

 • Hikkaduwa
Rs 5,500,000
Ashok Leyland Ecomet Two Kube Tipper 2017

Ashok Leyland Ecomet Two Kube Tipper 2017

 • Puttalam
Rs 6,000,000
Micro Loader Lorry 2016

Micro Loader Lorry 2016

 • Kottawa
Rs 1,550,000
Tata Dimo Lokka Lorry 2016

Tata Dimo Lokka Lorry 2016

 • Anuradhapura
Rs 3,875,000