දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
New Holland 4710 Excel Tractor 2020

New Holland 4710 Excel Tractor 2020

 • Puttalam
₨. 3,300,000
tatara john deer 4 weela

tatara john deer 4 weela

 • Kurunegala
₨. 3,500,000
Kubota 3408 2017

Kubota 3408 2017

 • Anuradhapura
₨. 2,250,000
Swaraj 855 Tractor 2020

Swaraj 855 Tractor 2020

 • Kekirawa
₨. 1,950,000
Massey Ferguson 135 Tractor 1978

Massey Ferguson 135 Tractor 1978

 • Nikaweratiya
₨. 900,000
Mahindra Yuvo 575 Di 2020 Tractor

Mahindra Yuvo 575 Di 2020 Tractor

 • Kekirawa
₨. 2,850,000
Komatsu PC30 Excavator with Bed

Komatsu PC30 Excavator with Bed

 • Hingurakgoda
₨. 3,200,000
Toyota Dyna Boom Truck

Toyota Dyna Boom Truck

 • Ratnapura
₨. 2,500,000
Kurukawa XL 80

Kurukawa XL 80

 • Galle
₨. 1,000,000
Mahindra Yuvo 575 DI Tractor 2019

Mahindra Yuvo 575 DI Tractor 2019

 • Anuradhapura
₨. 3,500,000
Kubota Sifang Hand Tractor 2009

Kubota Sifang Hand Tractor 2009

 • Bulathsinhala
₨. 325,000
KUBOTA AC 70 HARVESTER

KUBOTA AC 70 HARVESTER

 • Hingurakgoda
₨. 1,600,000
IHI 30 Excavator

IHI 30 Excavator

 • Kalutara
₨. 1,300,000
Kubota Sifang 2010

Kubota Sifang 2010

 • Kurunegala
₨. 380,000
Ashok Leyland 10 Wheel Lorry

Ashok Leyland 10 Wheel Lorry

 • Galle
₨. 9,800,000
K7 Tractor 2007

K7 Tractor 2007

 • Galle
₨. 585,000
TAFE 45DI Tractor 2016

TAFE 45DI Tractor 2016

 • Hingurakgoda
₨. 2,500,000
RV 125 Tractor 2015

RV 125 Tractor 2015

 • Nittambuwa
₨. 825,000
Kobelco SK200 Mark 6 Excavator

Kobelco SK200 Mark 6 Excavator

 • Baddegama
₨. 6,450,000
IHI 30 Excavator

IHI 30 Excavator

 • Kalutara
₨. 1,300,000