දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Kubota DC-68G Harvester

Kubota DC-68G Harvester

 • Balangoda
Rs 1,850,000
TAFE 45DI Tractor 2012

TAFE 45DI Tractor 2012

 • Ambalantota
Rs 2,250,000
Kubota Hand Tractor 1988

Kubota Hand Tractor 1988

 • Ambalantota
Rs 150,000
Tractor 1997

Tractor 1997

 • Baddegama
Rs 720,000
Yanmar Tractor YC90 2014

Yanmar Tractor YC90 2014

 • Gampaha
Rs 465,000
Landmaster Tractor 2021

Landmaster Tractor 2021

 • Kottawa
Rs 1,025,000
Vibromex Vibrate Road Roller

Vibromex Vibrate Road Roller

 • Galle
Rs 5,200,000
JCB 3DX

JCB 3DX

 • Galle
Rs 4,750,000
JCB 3DX

JCB 3DX

 • Matugama
Rs 3,300,000
Booster 100HP Harvester Machine 2023

Booster 100HP Harvester Machine 2023

 • Anuradhapura
Rs 4,900,000
TAFE 45DI Tractor 2021

TAFE 45DI Tractor 2021

 • Anuradhapura
Rs 4,500,000
Komatsu Dash 3 Excavator

Komatsu Dash 3 Excavator

 • Hanwella
Rs 1,300,000
Kobelco 25 Excavator

Kobelco 25 Excavator

 • Kegalle
Rs 1,250,000
Kubota RK Land Master Tractor 2017

Kubota RK Land Master Tractor 2017

 • Galle
Rs 800,000
IHI 30 Excavator

IHI 30 Excavator

 • Kalutara
Rs 1,100,000
TAFE 45DI Tractor 2005

TAFE 45DI Tractor 2005

 • Polonnaruwa
Rs 975,000
Komatsu PC 60-5 Excavator 1998

Komatsu PC 60-5 Excavator 1998

 • Puttalam
Rs 1,750,000
Mitsubishi MS 120-8 Excavator 1998

Mitsubishi MS 120-8 Excavator 1998

 • Puttalam
Rs 2,850,000
Kubota L 4508 Tractor

Kubota L 4508 Tractor

 • Wellawaya
Rs 3,700,000
New Holland 4710 Excel Tractor 2020

New Holland 4710 Excel Tractor 2020

 • Puttalam
Rs 3,300,000