දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Land for Sale in Wariyapola

Land for Sale in Wariyapola

 • Wariyapola
Rs 4,000,000
Land for Sale in Mirigama(Weweldeniya)

Land for Sale in Mirigama(Weweldeniya)

 • Mirigama
Rs 3,200,000
Commercial Land for Sale in Panadura

Commercial Land for Sale in Panadura

 • Panadura
Rs 3,240,000
Land for Sale in Matugama

Land for Sale in Matugama

 • Matugama
Rs 3,600,000
Land with House for Sale in Moratuwa(Rawathawatta)

Land with House for Sale in Moratuwa(Rawathawatta)

 • Moratuwa
Rs 46,000,000
දුන්ගාල්පිටිය පර්.20 සමග පැරණි නිවස විකිණීමට

දුන්ගාල්පිටිය පර්.20 සමග පැරණි නිවස විකිණීමට

 • Negombo
Land for Sale in Galle

Land for Sale in Galle

 • Galle
Rs 4,000,000
Land for sale in Elpitiya(Uragasmanhandiya)

Land for sale in Elpitiya(Uragasmanhandiya)

 • Elpitiya
Rs 5,600,000
Land for Sale in Mattegoda

Land for Sale in Mattegoda

 • Kottawa
Rs 30,000,000
Land for Sale in Kalutara Town

Land for Sale in Kalutara Town

 • Kalutara
Rs 2,600,000
Land for Sale in Godagama

Land for Sale in Godagama

 • Homagama
Rs 9,300,000
Land for Sale in Homagama (Uduwana Junction)

Land for Sale in Homagama (Uduwana Junction)

 • Homagama
Rs 1,100,000
Land for Sale in Baddegama

Land for Sale in Baddegama

 • Baddegama
Rs 3,360,000
Land for Sale in Homagama

Land for Sale in Homagama

 • Homagama
Rs 400,000
Land for Sale in Wellawaya(Ethiliwewa)

Land for Sale in Wellawaya(Ethiliwewa)

 • Wellawaya
Rs 4,500,000
Land for Sale in Kottawa Town

Land for Sale in Kottawa Town

 • Kottawa
Rs 7,350,000
12.5 Perches Land for Sale in Aluthgama

12.5 Perches Land for Sale in Aluthgama

 • Alutgama
Rs 2,500,000
Land for Sale in Kalutara(Nagoda)

Land for Sale in Kalutara(Nagoda)

 • Kalutara
Rs 6,000,000
පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

 • Hanwella
Rs 110,000
Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

 • Padukka
Rs 365,000