දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

 • Hanwella
₨. 110,000
Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

 • Padukka
₨. 365,000
Land for Sale in Piliyandala

Land for Sale in Piliyandala

 • Piliyandala
₨. 13,000,000
Land for Sale in Homagama(Kahathuduwa)

Land for Sale in Homagama(Kahathuduwa)

 • Homagama
₨. 5,800,000
Cinnamon Land for Sale in Elpitiya

Cinnamon Land for Sale in Elpitiya

 • Elpitiya
₨. 2,520,000
Land for Sale in Galle(Hapugala)

Land for Sale in Galle(Hapugala)

 • Galle
₨. 4,320,000
පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

 • Anuradhapura
Land for Sale in Homagama(Diyagama)

Land for Sale in Homagama(Diyagama)

 • Homagama
₨. 16,000,000
Land for Sale in Jalthara

Land for Sale in Jalthara

 • Hanwella
₨. 200,000
ආදායම් ලබන කුරුදු ඉඩමක් විකිණීමට

ආදායම් ලබන කුරුදු ඉඩමක් විකිණීමට

 • Elpitiya
₨. 22,000,000
House with Land for Sale in Anuradhapura

House with Land for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 5,500,000
Commercial Land for Sale at Galle

Commercial Land for Sale at Galle

 • Galle
₨. 8,000,000
Land for Sale in Bandaragama

Land for Sale in Bandaragama

 • Bandaragama
₨. 43,937,500
Land for Sale in Horana(Ballapitiya)

Land for Sale in Horana(Ballapitiya)

 • Horana
₨. 4,000,000
Land for Sale in Matale

Land for Sale in Matale

 • Matale
₨. 6,500,000
Land for Sale in Peradeniya

Land for Sale in Peradeniya

 • Peradeniya
Land for Sale In Athurugiriya

Land for Sale In Athurugiriya

 • Athurugiriya
₨. 6,500,000
Land for Sale in Hokandara

Land for Sale in Hokandara

 • Kaduwela
₨. 45,000,000
Land for Sale in Kuliyapitiya

Land for Sale in Kuliyapitiya

 • Kuliyapitiya
₨. 1,950,000
10 Perches Land for Sale in Kalutara

10 Perches Land for Sale in Kalutara

 • Kalutara
₨. 8,000,000