දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Nokia 105

Nokia 105

 • Ambalantota
₨. 1,500
Infinix Hot 10i

Infinix Hot 10i

 • Wariyapola
₨. 30,000
Huawei Y9s (Used)

Huawei Y9s (Used)

 • Ratnapura
₨. 38,500
Apple iPhone 14 Pro(256GB)

Apple iPhone 14 Pro(256GB)

 • Galgamuwa
₨. 200,000
Samsung Galaxy 121 (Used)

Samsung Galaxy 121 (Used)

 • Hambantota
₨. 43,000
Xiaomi Redmi 10 (Used)

Xiaomi Redmi 10 (Used)

 • Kuliyapitiya
₨. 35,000
Huawei GR5 2017(3GB/32) (Used)

Huawei GR5 2017(3GB/32) (Used)

 • Kuliyapitiya
₨. 19,000
Samsung Galaxy M01 Core (Used)

Samsung Galaxy M01 Core (Used)

 • Nattandiya
₨. 25,000
Huawei Nova 3i 4GB(128GB) (Used)

Huawei Nova 3i 4GB(128GB) (Used)

 • Kuliyapitiya
₨. 30,000
Samsung Galaxy M11 Full Set Box (Used)

Samsung Galaxy M11 Full Set Box (Used)

 • Kuliyapitiya
₨. 35,000
Apple iPhone 11 Pro Max (Used)

Apple iPhone 11 Pro Max (Used)

 • Moratuwa
₨. 120,000
Samsung Galaxy S22 | A 32 (Used)

Samsung Galaxy S22 | A 32 (Used)

 • Kalutara
₨. 500,000
Touch Phone

Touch Phone

 • Ratmalana
₨. 14,500
Samsung Galaxy A03 (New)

Samsung Galaxy A03 (New)

 • Horana
₨. 46,500
Apple iPhone 7 128GB (Used)

Apple iPhone 7 128GB (Used)

 • Anuradhapura
₨. 42,000
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

Apple iPhone 6S 64GB (Used)

 • Anuradhapura
₨. 32,000
Nokia C01 Plus

Nokia C01 Plus

 • Ambalantota
₨. 17,000
Samsung Galaxy J8 Original (Used)

Samsung Galaxy J8 Original (Used)

 • Horana
₨. 25,000
SAMSUNG A70 128GB

SAMSUNG A70 128GB

 • Piliyandala
₨. 44,000
Vivo Y1S

Vivo Y1S

 • Galle
₨. 18,000