දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Luxury House for Rent in Kalutara

Luxury House for Rent in Kalutara

 • Kalutara
₨. 45,000
House for Rent in Ruwanwella

House for Rent in Ruwanwella

 • Ruwanwella
₨. 28,000
පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

පහත්ගම නගරයට ආසන්න, නිරිපොල පර්චස් 27.5 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

 • Hanwella
₨. 110,000
Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

Land for Sale in Padukka(Arukwatta)

 • Padukka
₨. 365,000
House for Sale in Kelaniya

House for Sale in Kelaniya

 • Kelaniya
₨. 1,300,000
House for Sale in Panadura(Nalluruwa)

House for Sale in Panadura(Nalluruwa)

 • Panadura
₨. 5,200,000
House for Sale in Kurunegala

House for Sale in Kurunegala

 • Kurunegala
₨. 13,500,000
Land for Sale in Piliyandala

Land for Sale in Piliyandala

 • Piliyandala
₨. 13,000,000
Land for Sale in Homagama(Kahathuduwa)

Land for Sale in Homagama(Kahathuduwa)

 • Homagama
₨. 5,800,000
Commercial Building with House for Sale in Kottwa

Commercial Building with House for Sale in Kottwa

 • Kottawa
₨. 77,500,000
House with Land for Sale in Melsiripura(Kurunegala)

House with Land for Sale in Melsiripura(Kurunegala)

 • Ibbagamuwa
₨. 9,500,000
Cinnamon Land for Sale in Elpitiya

Cinnamon Land for Sale in Elpitiya

 • Elpitiya
₨. 2,520,000
House with Land for Sale in Pilimathalawa

House with Land for Sale in Pilimathalawa

 • Kandy
₨. 9,000,000
Land with House for Sale in Biyagama(නිවස සමග ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ බියගම)

Land with House for Sale in Biyagama(නිවස සමග ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ බියගම)

 • Delgoda
₨. 5,000,000
Land for Sale in Galle(Hapugala)

Land for Sale in Galle(Hapugala)

 • Galle
₨. 4,320,000
House with Land for Sale in Anuradhapura

House with Land for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 5,500,000
Commercial Propertie for Sale in Anuradhapura

Commercial Propertie for Sale in Anuradhapura

 • Anuradhapura
₨. 7,300,000
පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්චස් 10ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

 • Anuradhapura
Two Storied House for Sale in Kottawa(Mattegoda)

Two Storied House for Sale in Kottawa(Mattegoda)

 • Kottawa
₨. 52,000,000
Land for Sale in Homagama(Diyagama)

Land for Sale in Homagama(Diyagama)

 • Homagama
₨. 16,000,000