දැන්වීම් සදහා මිළ ගණන් වෙනස් වී ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0702766942 - August 15th, 2023

මුදල් ගෙවා පළ කරන සෑම දැන්වීමක්ම Facebook, Youtube, Twitter (X), Instagram හා TikTokහි නොමිලේ පළවේ

Show Filters
Top Ad

 • 01 January 1970
₨. 0
Dell Impression N3710(1.6GHz)

Dell Impression N3710(1.6GHz)

 • Ratnapura
Rs 45,000
Mobile Phone Cover Available

Mobile Phone Cover Available

 • Nugegoda
Rs 600
Ahuja Amplifier

Ahuja Amplifier

 • Kottawa
Rs 26,000
Apple iPhone 11 Pro Max (Used)

Apple iPhone 11 Pro Max (Used)

 • Moratuwa
Rs 120,000
Haier Refrigerator

Haier Refrigerator

 • Kalutara
Rs 59,000
RollerBeast (Merlin) Setup

RollerBeast (Merlin) Setup

 • Piliyandala
Rs 135,000
Chest Deep Freezer 1200L

Chest Deep Freezer 1200L

 • Ragama
Rs 340,000
Samsung Galaxy S22 | A 32 (Used)

Samsung Galaxy S22 | A 32 (Used)

 • Kalutara
Rs 500,000
Singer Refrigerator with Washing Machine

Singer Refrigerator with Washing Machine

 • Rajagiriya
Rs 260,000
LG Whites Bottle Cooler

LG Whites Bottle Cooler

 • Eppawala
Rs 95,000
Haier AC Machine

Haier AC Machine

 • Kaduwela
Rs 290,000
Dell Laptop

Dell Laptop

 • Ratnapura
Rs 45,000
LG 55

LG 55" Inch TV

 • Homagama
Rs 120,000
Singer and Sisil Refrigerator

Singer and Sisil Refrigerator

 • Horana
Rs 300,000
Meat Display Freezer

Meat Display Freezer

 • Kaduwela
Rs 170,000
PS 5 Gaming Console

PS 5 Gaming Console

 • Rajagiriya
Rs 124,300
Casio CTK 6200 Key Board

Casio CTK 6200 Key Board

 • Rajagiriya
Rs 120,000
Rice Steamer(50kg)

Rice Steamer(50kg)

 • Nittambuwa
Rs 200,000
Deep Freezer

Deep Freezer

 • Pannipitiya
Rs 130,000
Photocopy Machines

Photocopy Machines

 • Piliyandala
Rs 55,000